Liturgiewijzer

Hieronder treft u de liturgie aan zoals die in onze diensten gehouden wordt.


Orgelspel

De dienst is nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plekje in de kerk (alle plaatsen zijn vrij), de kleine kinderen worden naar de oppasruimte gebracht. Ondertussen bespeelt de organist het orgel; in feite een voorbereiding op de dienst.


De kerkenraad komt binnen

Het orgel is gestopt met spelen. Een aantal mannen komt de kerk in. Dit is de kerkenraad. De man die vooraan loopt is de koster. Een van kerkenraadsleden heet de gemeente welkom en geeft aan welk lied we gaan zingen.


Zingen voor de dienst

We zingen nu het eerste lied van de psalmborden. In de kerk worden voornamelijk psalmen gezongen. Deze psalmen komen uit de Bijbel en zijn op rijm en muziek gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we vooral de berijming uit 1773 (er zijn ook exemplaren in de kerk). Ook zingen we twee psalmen uit de bundel Weerklank De man in de toga is de dominee of predikant. Hij krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van een van de ouderlingen. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad (dus ook namens de gemeente) de verantwoordelijkheid over de dienst.


Stil gebed

We bidden in stilte om een zegen over de dienst.


Votum en groet

De dominee is bovenop de kansel gekomen. De dominee zegt dan twee teksten achter elkaar. De eerste noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. Het tweede is de groet. Hier groet God Zelf de gemeente die aanwezig is.


Zingen


Tien geboden of geloofsbelijdenis

In de morgendienst worden nu de tien geboden (de wet) gelezen. Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. Bovendien leren we hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde voor ons.

In de middagdienst lezen we de geloofsbelijdenis. Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is.


Zingen


Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Na het zingen wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn. Dit met het oog op het lezen in de Bijbel en het begrijpen ervan met het oog op ons leven.


Schriftlezing

De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. we lezen uit de zogenaamde Herziene Statenvertaling. Vervolgens geeft hij aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek.


Collecte

Voordat we nu gaan zingen speelt de organist iets langer. Daardoor krijgt een aantal leden van de kerkenraad, de diakenen, de mogelijkheid om rond te gaan door de kerk voor de collecte. De dominee heeft de doelen van de collecte genoemd. Dit kan zijn voor financiŽle steun aan minder bedeelden, voor het kerkgebouw, of voor een bijzondere actie. Deze collecte is vrijblijvend.


Zingen


Bijbelklas

Vlak voor de preek begint verlaten de kinderen de kerk om voor de zegen weer terug te komen. De kinderen gaan naar de Bijbelklas. De Bijbelklas is er voor groep 1t/m4. De Bijbelklas voor groep 1 en 2 wordt wekelijks gehouden in de 'consistoriekamer'(een zaal in de kerk) en de Bijbelklas voor groep 3 en 4 (5 in overleg) wordt eens per 2 weken gehouden in de Gerfkamer (ook een zaal in de kerk).


Preek

De preek is het hoofdbestanddeel van de dienst. De dominee vertelt dan meer over de tekst. Het doel van de preek is de gemeenteleden te versterken en te helpen bij het geloof.


Zingen


Gebed

Nu wordt er gedankt en gebeden. We danken God voor de boodschap uit de Bijbel en voor blijde gebeurtenissen in de gemeente. We bidden voor bv. voor de zieken, bedroefden, activiteiten, de regering, zending enz.


Zingen

Het laatste lied zingen we staande om zo onze eerbied en dankbaarheid aan God te laten zien.


Zegen

Na het zingen spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.


De kerkenraad loopt terug

De dominee krijgt weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.


Orgelspel en einde van de dienst

Bijzondere diensten? Klik hier
Heeft u vragen? Mail naar contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl