Kerkenraad

Kerkenraad

De wijkgemeente wordt geleid door de kerkenraad. De kerkenraad heeft als taak om de gemeente voortdurend te richten op datgene waar het in de gemeente van Jezus Christus om gaat, namelijk haar leven met God, de gemeenschap met elkaar en haar opdracht om te getuigen in de wereld. De kerkenraad wordt gevormd door predikant, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen.

Moderamen

Moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad.
De volgende personen vormen het moderamen:

Ouderlingen

De taak van de ouderling bestaat o.a. uit:

 • Het verlenen van pastorale zorg d.m.v. regelmatig huisbezoek
 • Het fungeren als algemeen aanspreekpunt van een sectie (dit is een deel van de wijk).
 • Het zorg dragen voor het handhaven van de gezonde leer en het weren van dwalingen, t.o.v. gemeenteleden, predikant en gastpredikanten.
 • Het vervullen van de dienst in de kerkdienst (consistoriegebed) en het dragen van verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten.
 • De deelname aan de volgende colleges: moderamen (1 of 2 ouderlingen) en wijkkerkenraad (alle ouderlingen), Algemene Kerkenraad (1 ouderling volgens rooster), consistorie.
 • De bijzondere zorg voor de jeugd (1 ouderling).
 • De bijzondere zorg voor het missionaire werk (1 ouderling).

Contact opnemen:
Indien u voor een opname staat of opgenomen bent en u stelt bezoek van predikant en/of ouderling op prijs, meldt dit dan bij de predikant of bij de scriba.
Als u bij gedenkdagen of jubilea  wenst dat hier aandacht aan wordt geschonken in de weekbrief en/of  de voorbede kunt u dit doorgeven aan de predikant of de scriba.
In geval van overlijden van één van uw familieleden, is het belangrijk dat de predikant of uw wijkouderling zo spoedig mogelijk wordt ingelicht. In het geval dat u de predikant wilt vragen de rouwdienst te leiden zal er afstemming dienen plaats te vinden met de predikant of diens plaatsvervanger.    

Diakenen

De taak van de diaken bestaat o.a. uit:

 • Het zorg dragen voor de leniging van noden (lokaal, nationaal en internationaal).
 • Het bewust maken van de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente.
 • Het begeleiden en coördineren van diverse diaconale projecten, zoals hulpdienst, autodienst, etc.
 • Het participeren in diverse organisaties en werkgroepen zoals Hervormde Vrouwendienst, Vakantiegeld delen, Werelddiaconaat, begeleiding diaconaal opbouwwerk, de Herberg.
 • Het vervullen van de dienst in de kerkdienst; in het bijzonder het inzamelen van de collecten en dienen aan de avondmaalstafel.
 • De deelname aan de volgende colleges: moderamen (1 diaken) en wijkkerkenraad (alle diakenen), wijkdiaconie (alle diakenen), College van Diakenen (1 diaken), Algemene Kerkenraad  en Classicale vergadering (1 diaken volgens rooster).

Ouderling-kerkrentmeesters

De taak van de ouderling-kerkrentmeester bestaat o.a. uit:

 • De zorg voor alle stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
 • Het (samen met het College van Kerkrentmeesters) invullen van personeelsbeleid inzake kosters, organisten en predikanten.
 • De zorg voor het kerkgebouw (in samenwerking met de beheerscommissie St Joriskerk).
 • Het bewust maken van de financiële verantwoordelijkheid van gemeenteleden, organiseren van de jaarlijkse actie kerkbalans.
 • Het beheer van de wijkfinanciën.
 • Het zorg dragen voor de uitzending van de dienst (via internet).
 • Het vervullen van de dienst in de kerkdienst (consistoriegebed) en het dragen van verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten.
 • De deelname aan de volgende colleges: moderamen (1 ouderling-kerkrentmeester) en wijkkerkenraad (alle ouderlingen-kerkrentmeesters), Algemene Kerkenraad en Classicale vergadering (1 ouderling-kerkrentmeester), wijkraad van kerkrentmeesters (alle ouderlingen-kerkrentmeesters), College van Kerkrentmeesters (1 ouderling-kerkrentmeester).

Joris Dichtbij (voorheen Hervormde vrouwendienst)

Samen gemeente zijn.
Delen in vreugde en verdriet.

In de Jorisgemeente is een enthousiaste groep vrijwilligers actief, die onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraad, taken op zicht neemt om het gemeenteleven te ondersteunen. Er wordt met elkaar meegeleefd bij verjaardagen, huwelijken en jubilea, geboorte, ziekte, rouw en er wordt assistentie geboden wanneer er soms even hulp nodig is. Ouderen worden bezocht en er worden ontmoetingsmiddagen voor senioren georganiseerd. Ook al wonen we vaak niet bij elkaar in de straat, we weten elkaar te vinden en staan voor elkaar klaar.

Vragen of vrijwilliger worden? Neem contact op met Afke Brandemann of Rika Doek: jorisdichtbij@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X