Contact

Hulp nodig?

Bij rouw, trouw en geboortes denkt men al snel aan ‘de kerk’. Terecht want in  crisissituaties is het fijn als er iemand voor u is! In de kerk noemen we dat pastoraat. Onder pastoraat verstaan we herderlijke zorg, d.w.z. allerlei vormen van bezoekwerk. Bezoeken van zieken, ouderen, en mensen in crisissituaties.

Neem gerust contact op als u hier behoefte aan heeft.

Het beste is dit te doen via de e-mail naar  contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Deze mail komt bij het webteam en zij versturen uw mail binnen 24 uur naar de juiste persoon.  Ook voor overige vragen en opmerkingen zijn zij beschikbaar.

Contactpersonen

Contactpersonen verhuur

Als u belangstelling heeft om de kerk of het wijkgebouw Filalethes te huren kunt u contact met onderstaande personen opnemen.

Kerkenraad

De wijkgemeente wordt geleid door de kerkenraad. De kerkenraad heeft als taak om de gemeente voortdurend te richten op datgene waar het in de gemeente van Jezus Christus om gaat, namelijk haar leven met God, de gemeenschap met elkaar en haar opdracht om te getuigen in de wereld. De kerkenraad wordt gevormd door predikant, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen.

Moderamen

Moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad.
De volgende personen vormen het moderamen:

Ouderlingen

De taak van de ouderling bestaat o.a. uit:

 • Het verlenen van pastorale zorg d.m.v. regelmatig huisbezoek
 • Het fungeren als algemeen aanspreekpunt van een sectie (dit is een deel van de wijk).
 • Het zorg dragen voor het handhaven van de gezonde leer en het weren van dwalingen, t.o.v. gemeenteleden, predikant en gastpredikanten.
 • Het vervullen van de dienst in de kerkdienst (consistoriegebed) en het dragen van verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten.
 • De deelname aan de volgende colleges: moderamen (1 of 2 ouderlingen) en wijkkerkenraad (alle ouderlingen), Algemene Kerkenraad (1 ouderling volgens rooster), consistorie.
 • De bijzondere zorg voor de jeugd (1 ouderling).
 • De bijzondere zorg voor het missionaire werk (1 ouderling).

Contact opnemen:
Indien u voor een opname staat of opgenomen bent en u stelt bezoek van predikant en/of ouderling op prijs, meldt dit dan bij de predikant of bij de scriba.
Als u bij gedenkdagen of jubilea  wenst dat hier aandacht aan wordt geschonken in de weekbrief en/of  de voorbede kunt u dit doorgeven aan de predikant of de scriba.
In geval van overlijden van één van uw familieleden, is het belangrijk dat de predikant of uw wijkouderling zo spoedig mogelijk wordt ingelicht. In het geval dat u de predikant wilt vragen de rouwdienst te leiden zal er afstemming dienen plaats te vinden met de predikant of diens plaatsvervanger.    

Diakenen

De taak van de diaken bestaat o.a. uit:

 • Het zorg dragen voor de leniging van noden (lokaal, nationaal en internationaal).
 • Het bewust maken van de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente.
 • Het begeleiden en coördineren van diverse diaconale projecten, zoals hulpdienst, autodienst, etc.
 • Het participeren in diverse organisaties en werkgroepen zoals Hervormde Vrouwendienst, Vakantiegeld delen, Werelddiaconaat, begeleiding diaconaal opbouwwerk, de Herberg.
 • Het vervullen van de dienst in de kerkdienst; in het bijzonder het inzamelen van de collecten en dienen aan de avondmaalstafel.
 • De deelname aan de volgende colleges: moderamen (1 diaken) en wijkkerkenraad (alle diakenen), wijkdiaconie (alle diakenen), College van Diakenen (1 diaken), Algemene Kerkenraad  en Classicale vergadering (1 diaken volgens rooster).

Ouderling-kerkrentmeesters

De taak van de ouderling-kerkrentmeester bestaat o.a. uit:

 • De zorg voor alle stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
 • Het (samen met het College van Kerkrentmeesters) invullen van personeelsbeleid inzake kosters, organisten en predikanten.
 • De zorg voor het kerkgebouw (in samenwerking met de beheerscommissie St Joriskerk).
 • Het bewust maken van de financiële verantwoordelijkheid van gemeenteleden, organiseren van de jaarlijkse actie kerkbalans.
 • Het beheer van de wijkfinanciën.
 • Het zorg dragen voor de uitzending van de dienst (via internet).
 • Het vervullen van de dienst in de kerkdienst (consistoriegebed) en het dragen van verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten.
 • De deelname aan de volgende colleges: moderamen (1 ouderling-kerkrentmeester) en wijkkerkenraad (alle ouderlingen-kerkrentmeesters), Algemene Kerkenraad en Classicale vergadering (1 ouderling-kerkrentmeester), wijkraad van kerkrentmeesters (alle ouderlingen-kerkrentmeesters), College van Kerkrentmeesters (1 ouderling-kerkrentmeester).

Joris Dichtbij (voorheen Hervormde vrouwendienst)

Samen gemeente zijn.
Delen in vreugde en verdriet.

In de Jorisgemeente is een enthousiaste groep vrijwilligers actief, die onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraad, taken op zicht neemt om het gemeenteleven te ondersteunen. Er wordt met elkaar meegeleefd bij verjaardagen, huwelijken en jubilea, geboorte, ziekte, rouw en er wordt assistentie geboden wanneer er soms even hulp nodig is. Ouderen worden bezocht en er worden ontmoetingsmiddagen voor senioren georganiseerd. Ook al wonen we vaak niet bij elkaar in de straat, we weten elkaar te vinden en staan voor elkaar klaar.

Vragen of vrijwilliger worden? Neem contact op met Afke Brandemann of Rika Doek: jorisdichtbij@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Communicatie, financiën en beleidsplan

Communicatie

Weekbrief
Iedere zondag ligt op de tafels in de kerk de weekbrief. Hierin staat alle actuele informatie over de wijkgemeente met in ieder geval de kerkdiensten, collecte, oppasdiensten, zieken en de agenda voor de komende week. Er liggen altijd nog wat exemplaren van de vorige week voor de mensen die die zondag niet aanwezig waren.

Drieluik
Het “Drieluik” is het gezamelijke maandblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Hierin staan enkele redactionele artikelen, de kerkdiensten van de deelnemende kerken en gemeenten en berichten van de afzonderlijke wijken. Een aantal vrijwilligers bezorgt dit maandblad iedere maand weer in de geografische wijk.

Wijkgids
Algemene informatie over de wijk is te vinden in de wijkgids. Deze bestaat uit 2 delen (deel I en II) en is verkrijgbaar via de scriba: scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Website
Al het laatste nieuws en alle nodige informatie vindt u op deze website.

Financiën

Ook het kerkelijke werk kost geld. Zo moeten de predikanten, kosters en organisten hun salaris ontvangen. De kerkgebouwen moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht en bovendien is er nog een aantal centrale kosten als (leden-) administratie en landelijk kerkenwerk. Om dit te kunnen betalen wordt elk jaar in januari de actie kerkbalans gehouden. Elk gemeentelid vanaf 18 jaar wordt dan uitgenodigd om aan deze actie deel te nemen door (maandelijks of jaarlijks) een bijdrage te leveren. In Amersfoort zijn er 11 wijkgemeenten die samen de lasten moeten opbrengen. Wanneer u wilt bijdragen aan de instandhouding van onze wijkgemeente, dan kunt u uw bijdrage overmaken t.g.v.  NL25INGB0005134459 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA o.v.v. AKB Wijkgemeente 4.

Wijkkas
Uiteraard zijn er ook allerlei wijkactiviteiten die gefinancierd moeten worden. Denk hierbij aan het jeugdwerk, de weekbrief, het scribaat, koffie enz. Voor deze kas wordt een aantal keer per jaar gecollecteerd. Ook kunt u een gift storten op NL47INGB0003686241 tnv Wijkpenn.St.Joriskerk

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen verkrijgbaar via het kerkelijk bureau. Zie pkn-amersoort en klik door bijdragen – collectebonnen

Solidariteitskas
Jaaarlijks krijgen alle belijdende leden van de kerk een acceptgirokaart tbv de solidariteitskas toegestuurd. Hiermee verkrijgt de landelijke kerk een belangrijk deel van haar inkomsten uit de gemeenten, bestemd voor het landelijke kerkenwerk.

Oud papier
Van maandag t/m zaterdag kan tussen 8:00 en 18:00 uur oud papier worden ingeleverd bij familie van den Bunt, Heiligerbergerweg 203. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het jeugdwerk in onze wijk.

Rekeningnummers
Giften of andere overboekingen kunnen worden overgemaakt op onderstaande nummers:

 • wijkkas (NL47 INGB 0003 6862 41): HERVORMDE WIJKGEMEENTE.ST JORISKERK
 • collectebonnen (NL34 INGB 0005 8046 64): PROTESTANTSE GEMEENTE.COLLECTEBONNEN
 • wijkdiaconie (NL02 SNSB 0951 4744 80): WIJKDIACONIE ST JORISKERK
 • centrale diaconie (NL20 INGB 0000 1396 31): DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

ANBI gegevens:

Op de PGA-website is een ANBI-pagina aangemaakt die alle benodigde informatie bevat.

 

Beleidsplan

Samenvatting beleidsplan 2015-2019

“Betrokken, op elkaar en op de stad”                           

Deze woorden sieren de voorzijde van het beleidsplan, dat we onlangs vaststelden. We leggen met die woorden onze kaarten op tafel. Ze zijn de missie voor de wijkgemeente, zoals we dat dan zeggen. Van dit beleidsplan geven we u nu een kleine impressie. Om u een indruk te geven van wat ons in de Joris bezighoudt.

Dankbaar, want niet vanzelf
We gingen het gesprek aan en vroegen elkaar naar wat echt opgepakt zou moeten worden. We deelden verlegenheid en verlangen. Maar we startten met dankbaarheid! We schreven op dat we blij zijn met een gemeente in het hart van de stad, een gemeente die de laatste tien jaren gegroeid is en waar steeds nieuwe mensen zich aansluiten, een gemeente jong en missionair in de weer. Ondertussen ook een gemeente die graag wil gaan in het spoor van de Reformatie, klassiek zou je kunnen zeggen, en tegelijk open naar voren, op zoek naar wat het echt houdt vandaag. Een voorbeeld is dat wij het belangrijk vinden dat we in onze erediensten – en daarbuiten – ook psalmen blijven zingen. Maar laten we dat dan wel doen in een taal die verstaanbaar is en toegankelijk, zeiden we. Want stel je voor dat je ze kwijtraakt omdat ze niet meer worden begrepen, en het hart niet meer raken. Een punt van aandacht de komende tijd.

Wat we met en in elkaar ontvangen stemt ons dankbaar, temeer omdat we ervan doordrongen zijn dat kerk en geloof vandaag de dag helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar we realiseren ons tegelijk: wat wij met elkaar in de Joris hebben is ook kwetsbaar; het is niet gezegd dat dit als vanzelf zo blijft. Daarom hebben we ook opgeschreven wat naar ons gevoelen de komende jaren eerste aandacht hebben moet. En zoals de woorden boven dit stukje verraden, we richten ons vooral op versteviging van de onderlinge band en op de versterking van de wijkgemeente als missionaire gemeente.

Samen en missionair
Hoe zo aandacht voor juist deze punten? Wel, we zien dat de laatste jaren veel nieuwe mensen de Joris binnenkwamen. Mensen overal vandaan. En, zo is ons verlangen, hoe raken al die verschillende mensen verbonden? Hierbij sluit aan dat het ook ons verlangen is dat we de jeugd en jongeren van de gemeente weten vast te houden, zij elkaar en jong en oud over en weer. Het sluipt er zomaar in dat ieder zijn eigen leven leidt en eigen gangetje gaat, maar wat betekent het dat je aan elkaar gegeven bent? Daarnaast heeft het missionair team Joriskerk zich opnieuw bezonnen op wat op missionair terrein te doen is. Want we weten ons op onze plek gebracht in het hart van de stad. Hoe zijn we daar wijkgemeente? Wat kan die prachtige kerk waarin we zondag aan zondag samenkomen hierin betekenen, en wat ons gerenoveerde wijkgebouw? Zou het kunnen dat het behalve een huis voor de gemeente ook een huis voor de wijk wordt? Maar wat de eerste aandacht heeft: laten we elkaar helpen om christen te zijn, ieder op zijn eigen plek.

Verbonden met God
Wat we ook opschreven is, dat een leven in verbondenheid met God voor alles gaat. Hoe raak je aan elkaar verbonden, en hoe ben je een gemeente, getuigend in stad en samenleving? De eerste oefening is dan toch die verbondenheid met God zelf. En we ervaren dat juist daar ook veel verlegenheid, onmacht en ook verlangen zit. En daarom hebben we tegen elkaar gezegd dat we ook daarvoor echte aandacht willen hebben. Door in te zetten op geloofsverdieping, door vorming en toerusting, op zondag en door de week, voor jong en oud.

Ten slotte
Vooral deze drie grote aandachtsvelden zullen ons de komende jaren bezighouden. Een greep uit de beleidsvoornemens die hiermee verbonden zijn: het opzetten van en werken vanuit wijkkringen, inhoud geven aan geloofsopvoeding, bezinning op discipelschap, de 2e dienst als leerdienst. Deze maanden wordt gewerkt aan een werkplan voor het nu komende seizoen. Na bezinning nu het werk zelf. We zien ernaar uit dit op te pakken, vertrouwend op Hem die niet loslaat wat Hij zelf begon. Wie weet welk spoor Híj trekken gaat!

Het volledige beleidsplan 2015 – 2019 kunt u opvragen bij de scriba via scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X