Wie zijn wij

Een kerk is niet alleen maar een gebouw

Een kerkgebouw is nog geen kerk
Het zijn de mensen die daar samenkomen en God zoeken die een gebouw tot een kerk maken. En die mensen DAT ZIJN WIJ.

Mensen die samenkomen om God te zoeken, om God te ontmoeten, om opgebouwd te worden in geloof en levenswijze, om troost te zoeken, om vreugde en verdriet te delen, om elkaar te ontmoeten en om de zin van het zijn op deze aarde handen en voeten te geven.

De wijkgemeente heeft een eigen identiteit te midden van de andere wijkgemeenten van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort) . Deze identiteit is te kenmerken door de 3 “Sola’s” van de Reformatie: alleen de Schrift, alleen de genade, alleen het geloof. De gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond, en wil haar verantwoordelijkheid dragen in het geheel van de PGA en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Hieronder informatie wat we geloven, waarin we geloven en wat wij vieren.
En daaruit volgt ook weer dat we dingen doen.

Identiteit

De wijkgemeente heeft een eigen identiteit te midden van de andere wijkgemeenten van de PGA. Deze identiteit is te kenmerken door de 3 "Sola's" van de Reformatie: alleen de Schrift, alleen de genade, alleen het geloof. De gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond, en wil haar verantwoordelijkheid dragen in het geheel van de PGA en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We komen daar elke zondag tweemaal bij elkaar om samen te bidden, te zingen en Gods Woord te horen en elkaar te ontmoeten. Centraal in deze diensten staat de bijbel als gezaghebbend woord van God. Daarnaast hebben wij de belijdenisgeschriften uit de tijd van de reformatie hoog in het vaandel staan.

Geloven in wat en waarom

Geloof

Geloof

Als christenen geloven wij dat God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en om in relatie met Hem te leven. Wij gevallen zijn (Adam en Eva die van de verboden vrucht aten) en de neiging hebben het kwade te doen. Daardoor de dood in de wereld gekomen is. Dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd heeft om de straf voor onze zonden te dragen door te sterven én op te staan. Jezus zo de dood overwonnen heeft. Dat er vergeving van zonden is en een eeuwig leven. Wij door de Heilige Geest geleid worden. Het christelijk geloof is niet slechts een kwestie van veel lezen en dan de logische conclusie trekken. Het is een waarheid die je kan ervaren.

Bijbel

Bijbel

Bij ons in de kerk staat God centraal. Een van de manieren waarop God zich openbaart is door Zijn Woord. Doordat Jezus naar de aarde kwam werd hij het Woord: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God" - Johannes 1:1.

Als christen kan je niet zonder de bijbel of zoals Jezus het zelf zei toen hij in de woestijn verzocht werd: "Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt" - Mattheus 4:4.

Doop

Doop

In de protestante kerken kennen wij twee sacramenten, namelijk Doop en Avondmaal. Sacramenten zijn gewijde handelingen, die door Christus zijn ingesteld. Naast de Bijbel zijn de sacramenten gegeven om Gods openbaring, en ons geloof daarin, te versterken.

Waarom wordt er gedoopt?
Jezus gaf in Matteus de volgende opdracht:
"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de...

Avondmaal

Avondmaal

In de protestante kerken kennen wij twee sacramenten namelijk Doop en Avondmaal. Sacramenten zijn gewijde handelingen die door Christus werden ingesteld.

Waarom wordt er avondmaal gevierd?
Jezus gaf in Lucas 22:17 t/m 20 de volgende opdracht:
17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood...

Feestdagen

Feestdagen

Het christendom kent naast het kalenderjaar (zoals we dat allemaal kennen) ook het kerkelijk jaar. Deze twee ‘agenda’s’ verschillen op een belangrijk punt: het kerkelijk jaar begint niet – zoals het kalenderjaar – op 1 januari, maar op de eerste zondag van Advent, in het najaar. In de loop van het kerkelijk jaar vieren we een aantal feestdagen. Op deze dagen staan we stil bij een aantal belangrijke momenten uit en rond het leven van Jezus. Deze kernmomenten noemen we de heilsfeiten, feiten van heil, van redding, waarbij heel duidelijk het verlossende werk van Jezus naar voren komt.
Aan deze heilsfeiten geven we extra aandacht op de volgende christelijke feestdagen...

“Het christelijk geloof is een bewering die – als ze onwaar is – onbelangrijk is, en – als ze waar is – oneindig belangrijk”
C.S. Lewis

Belijden(is) doen!

Het is een hoogtepunt in onze gemeente als mensen hun geloof in God in het midden van de gemeente belijden! Na, meestal, een traject van catechisatie doen er mensen die gedoopt zijn (al dan niet als kind) in het openbaar belijdenis van hun geloof. Dit vindt veelal één keer per jaar plaats zo rond Pasen of Pinksteren.

Hieronder de getuigenissen van de mensen die belijdenis deden op 5 juli 2020

 • “Ik wil vandaag belijdenis doen omdat ik God wil gehoorzamen, en ik mijn steentje wil bijdragen aan zijn Koninkrijk. Ik wil graag dat mij geleerd wordt zonder wankelen te blijven belijden en ja te zeggen tegen God omdat Hij zo goed voor ons is.”

  Jan
 • “Afgelopen jaren heb ik steeds meer gemerkt wie God voor mij is en hoe Hij voor mij zorgt. Hierin laat Hij zien dat Hij een Vader voor je is en ook keer op keer zonden vergeeft. Dit is precies wat Hij in mijn doop aan mij beloofd heeft. Als antwoord op deze doop wil ik vandaag belijdenis gaan doen, zodat iedereen mag weten dat ik deze grote en trouwe God wil volgen.”

  Philip
 • "Ik doe belijdenis omdat ik mijn weg wil vervolgen met God en ja wil zeggen op het verbond wat Hij heeft gesloten met mij bij de doop."

  Hanneke
 • “Vandaag doe ik belijdenis omdat God er altijd voor mij is en voor mij zorgt. Hier ben ik Hem dankbaar voor en vandaag mag ik dan ook voor Hem kiezen. Hij is de weg, de waarheid en het leven.”

  Nelline

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X