Diaconaat

Diaconaat is: mensen in nood en mensen aan de rand van onze samenleving hulp bieden.

Opdracht
Het diaconaat is niet zomaar ontstaan. Het is een opdracht van Christus die ons oproept Zijn voorbeeld te volgen. Hij kwam namelijk in deze wereld, niet om gediend te worden maar om te dienen. Zo zet iedereen, die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan, zich in voor het werk van Christus. Hij heeft immers zelf gezegd: “In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders heb gedaan, hebt gij het Mij gedaan”.

Taak
De diakenen hebben de speciale taak gekregen om bijdragen in te zamelen voor diaconale doelen op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau. Ook als er in concrete gevallen behoefte is aan (financiële) ondersteuning kunt u zich richten tot een van de diakenen. De diakenen werken vanuit de wijkraad van diakenen. Hier worden zaken op wijkniveau besproken en plannen ontwikkeld voor diaconale activiteiten in de wijkgemeente. Een aantal diakenen wordt vanuit deze wijkraad afgevaardigd naar het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Amersfoort. Diaconaat is een taak voor heel de gemeente en daarom worden ook de gemeenteleden betrokken bij verschillende diaconale projecten. Zo hoeft de diaken zijn werk niet alleen te doen.

Diaconale projecten

Landelijk en vanuit onze gemeente zijn verschillende diaconale projecten.

De Herberg

“De Herberg” is een huis voor mensen die een poosje thuis weg moeten, omdat zorgen of problemen hun te zwaar geworden zijn. Het is dan fijn als je er een poosje tussen uit kan om wat kracht op te doen en op verhaal te komen. In “de Herberg” – op locatie “De Pietersberg” in Oosterbeek – doet een kleine staf van beroepskrachten bijgestaan door een grote groep vrijwilligers er alles aan om de gasten te helpen een zeker evenwicht in hun leven terug te vinden.
Dat gebeurt door persoonlijke gesprekken en in bijbelgesprekskringen. Het dagritme – op tijd opstaan, samen eten, samen licht huishoudelijk werk doen – helpt om weer in balans te komen. De activiteitenbegeleidster zorgt voor creatieve bezigheden en een aantal avondprogramma’s maar er is ook voldoende vrije tijd, die ieder voor zichzelf kan invullen. Een gast kan maximaal 6 weken in “de Herberg” blijven.
Men betaalt een bijdrage in de verblijfskosten maar wanneer dat een probleem is, wordt er een oplossing gezocht. “De Herberg” is niet bedoeld voor mensen die psychiatrische behandeling nodig hebben, verslaafd zijn aan drank of drugs, of om andere redenen therapie nodig hebben. Deze mensen worden dan ook doorverwezen naar andere instanties.
Wanneer u iemand kent waarvan u denkt dat hij / zij in aanmerking komt voor een verblijf in “de Herberg”, of als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de diaconie
Zij verzorgen eventuele intakegesprekken en begeleiden de verblijfsperiode.

Diaconale dag

Eén keer per jaar worden er klussen in de stad opgeknapt door een groep gemeenteleden olv de diaconie.

SchuldHulpMaatjes

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Amersfoort is SchuldHulpMaatje gestart. Het is een landelijk project dat door kerkelijke organisaties en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in het leven is geroepen. Eén van de participanten in Amersfoort is de diaconie van de PGA. en zo ook van onze wijkgemeente
Vrijwilligers (maatjes) fungeren als vraagbaak en wegwijzer voor mensen die in financiële problemen dreigen te komen of al zitten. Maatjes worden opgeleid en gecertificeerd om samen met de hulpvrager een budgetanalyse te maken die inzicht geeft in de situatie.

Vakantiegeld delen

Veel gemeenteleden staan een deel van hun vakantiegeld af om mensen die het financieel minder hebben óók een vakantie te geven.

Kerk met stip

Sinds 2010 is de St. Joriskerk een Kerk met Stip. Een stip op een boerderij was voor daklozen een teken voor gastvrijheid. Als St. Joriskerk willen we graag deze mensen gastvrij in onze gemeente ontvangen. Er zijn ook mensen die een geestelijke dakloosheid ervaren. Ze hebben bijvoorbeeld God (opnieuw) leren kennen in gevangenschap en ontdekten de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg blijkt dat ze na hun straf zelden aansluiting vinden bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaakten. Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Een groep vrijwilligers van de St. Joriskerk heeft daarom contacten met een TBS kliniek en woont daar elke maand een dienst bij. Ook zijn er persoonlijke contacten met gedetineerden. Doordat onze vrijwilligers nu al investeren in een band met gedetineerden, hopen we dat in de (soms nabije) toekomst de muren van de St. Joriskerk, in plaats van een obstakel, geborgenheid voor hen zullen geven.

Rekeningnummers

Doel, rekeningnummer en ten name van:

  • wijkkas (NL47 INGB 0003 6862 41): HERVORMDE WIJKGEMEENTE.ST JORISKERK
  • collectebonnen (NL34 INGB 0005 8046 64): PROTESTANTSE GEMEENTE.COLLECTEBONNEN
  • wijkdiaconie (NL02 SNSB 0951 4744 80): WIJKDIACONIE ST JORISKERK
  • centrale diaconie (NL20 INGB 0000 1396 31): DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

Werelddiaconaat


De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort kiezen steeds een Werelddiaconaatproject uit.

Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.

Lees hier verder:

1e nieuwsbrief project syrische vluchtelingen in libanon en jordani

2e nieuwsbrief:licht voor syrische vluchtelingen

3e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief

7e nieuwsbrief

 

 

Diaconaal project PGA

De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) collecteert de komende twee jaren voor de exploitatie van het Hospice in Centraal Azië. Inderdaad, dat is het hospice van onze eigen gemeenteleden Peter en Riek! Het hospice levert goede medische zorg aan ernstig zieke en terminale dakloze medemensen in een land waar deze zorg nog vrijwel onbekend is. Met uw gift draagt u bij aan een liefdevolle verzorging van kwetsbare mensen, na een moeizaam en hard (over)leven op straat.

nieuwsbrief-1-hospice-voor-daklozen-in-centraal-azie

Start met typen en druk op Enter om te zoeken