Kerkdiensten

Welkom!

Als wijkgemeente heten wij u hartelijk welkom en nodigen wij u uit een (digitale) dienst bij te wonen.

Iedere dienst staat een welkomstteam bij de ingang die u graag wegwijs maakt en waar u uw eventuele vragen aan kunt stellen. Op de tafel in de kerk liggen Bijbels, psalmboekjes en bundels Weerklank die u kunt gebruiken. Als u interesse heeft om u bij een van de gemeentes van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) aan te sluiten ligt er ook de laatste Drieluik (kerkblad van de PGA gemeentes) en de weekbrief van onze wijkgemeente.

Tijden:
Elke zondagmorgen om 9.30 uur en ’s avonds om 18.00 uur. Hof 1, Amersfoort

Kinderen
Voor de kinderen van 0-4 jaar  is er ’s morgens oppas in wijkgebouw Filalethes, Havik 29. U kunt aan het gastteam de weg vragen.

Bijbelklas
De Bijbelklas is er voor groep 1t/m4. De Bijbelklas voor groep 1 en 2 wordt wekelijks gehouden in de Gerfkamer (een zaal in de kerk) en de Bijbelklas voor groep 3 en 4 (5 in overleg) wordt eens per 2 weken gehouden in de ‘consistoriekamer'(een zaal in de kerk).
In de Bijbelklas ligt de nadruk op de (inhoudelijke) geloofsopvoeding voor onze kinderen. Dit krijgt vorm door het vertellen van een Bijbelverhaal met een creatieve verwerking hiervan. Vlak voor de preek begint verlaten de kinderen de kerk om voor de zegen weer terug te komen.

 

Bekijk Live

Als u niet in staat bent de dienst bij te wonen kunt hier meeluisteren.
Door op deze link te klikken kunt u de dienst met beeld en geluid volgen
Tevens vindt u hieronder de liturgie.

Voorganger & liturgie
Orde van dienst

Hier ziet u de volgorde zoals die in onze diensten gehouden wordt.

English Liturgy

Orgelspel

De dienst is nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plekje in de kerk (alle plaatsen zijn vrij), de kleine kinderen kunnen naar de oppasruimte gebracht worden. Ondertussen bespeelt de organist het orgel; in feite een voorbereiding op de dienst.

De kerkenraad komt binnen

De organist is gestopt met spelen. Een aantal mannen komt de kerk in. Dit is de kerkenraad. De man die vooraan loopt is de koster. Een van kerkenraadsleden heet de gemeente welkom en geeft aan welk lied we gaan zingen.

Zingen voor de dienst

We gaan allen staan en blijven staan tot na de votum en groet. We doen dat omdat we samen komen voor Gods aangezicht in lied en stil gebed, en Hij ons groet ons met Zijn woord van vrede.
We zingen nu het eerste lied van de psalmborden.
In de kerk worden veel psalmen gezongen. Deze psalmen komen uit de Bijbel en zijn op rijm en muziek gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we de berijming uit 1773 en psalmen en gezangen uit Weerklank (er zijn ook exemplaren in de kerk). De man in de toga is de dominee of predikant. Hij krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van een van de ouderlingen. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad (dus ook namens de gemeente) de verantwoordelijkheid over de dienst.

Stil gebed

We bidden in stilte om een zegen over de dienst.

Votum en groet

De dominee is bovenop de kansel gekomen. De dominee zegt dan twee teksten achter elkaar. De eerste noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. Het tweede is de groet. Hier groet God Zelf de gemeente die aanwezig is. Na deze groet gaan we allen zitten.


Zingen

Tien geboden of geloofsbelijdenis

In de morgendienst worden nu de tien geboden (de wet) gelezen. Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. Bovendien leren we hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde voor ons. In de avonddienst lezen we de geloofsbelijdenis. Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is.

Zingen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Na het zingen wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn. Dit met het oog op het lezen in de Bijbel en het begrijpen ervan met het oog op ons leven.

Schriftlezing

De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. we lezen uit de zogenaamde Herziene Statenvertaling. Vervolgens geeft hij aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek. De dominee geeft nu ook, op hun niveau, uitleg aan de kinderen in de kerk.

Zingen

Kindermoment en Bijbelklas

De dominee in de ochtenddienst verzorgt voor vooral kinderen van groep 5 tot en met 8 een Kindermoment. In dit Kindermoment geeft hij een praktische invulling van wat we horen in de preek. Daarna is er Bijbelklas. De Bijbelklas is er voor kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De kinderen verzamelen zich samen met de leiding bij de dooptuin voor in de kerk. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er elke week Bijbelklas. De kinderen gaan naar de Gerfkamer. Voor de kinderen van groep 3 en 4 is er elke 2 weken Bijbelklas in de consistorie.

Preek

De preek is het hoofdbestanddeel van de dienst. De dominee vertelt dan meer over de tekst. Het doel van de preek is de gemeenteleden te versterken en te helpen bij het geloof.

Zingen

Aankondiging collecte

De dominee noemt de doelen van de collecte. Dit kan zijn voor financiële steun aan minder bedeelden, voor het kerkgebouw, of voor een bijzondere actie. Collectes zijn vrijblijvend. Tijdens het orgelspel kunt u geven via de Scipio-app of de QR die getoond wordt als u thuis de dienst volgt. Bij de de uitgang kunt u geven als u dat doet met contant geld of collectebonnen.

Gebed

Nu wordt er gedankt en gebeden. We danken God voor de boodschap uit de Bijbel en voor blijde gebeurtenissen in de gemeente. We bidden voor bv. voor de zieken, bedroefden, activiteiten, de regering, zending enz.

Zingen

Het laatste lied zingen we staande om zo onze eerbied en dankbaarheid aan God te laten zien.

Zegen

Na het zingen spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.

De kerkenraad loopt terug

De dominee krijgt weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.

Orgelspel en einde van de dienst

Scroll voor meer… 

Catechismus

Door op deze link te klikken: heidelbergse-catechismus-protestantse-pers-heerenveen-2009 komt u bij de vertaling die gebruikt wordt van de catechismus zoals deze gelezen wordt in de leerdiensten in onze gemeente.
Bron: Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland (red. K. Zwanenpol. C.H. van Campenhout), Uitgeverij Protestantse Pers – Heerenveen 2009.

Archief

Start met typen en druk op Enter om te zoeken