Wat doen wij

Een kerk heeft een missie

De kerk is niet alleen iets ‘intern’! De kerk heeft ook als doel om in deze maatschappij te staan en ‘er te zijn’ voor heel de wereld, zowel in Nederland als daar buiten. Daarom organiseren we allerlei activiteiten die de kerk midden in deze maatschappij laten staan.

Nederland

Nederland

Mensen in Nederland vertellen over God en het geloof

Missie:
De leden van de St. Joriskerk weten zich in verbondenheid aan God en met de hulp van de Heilige Geest, individueel en samen, geroepen en gezonden (Matth. 5 : 13 t/m 16 en Matth. 28 : 19) om de boodschap van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk in woorden en daden uit te dragen in deze wereld, te beginnen in hun directe omgeving. Het verlangen is om het Woord in onze stad en wereld bekend te maken, met het doel dat ook anderen Jezus Christus leren kennen en volgen en zo deel uit gaan maken van het Koninkrijk van God.

Buitenland

Buitenland

De officiële opdracht van de zendingscommissie is om ‘’ het zendingswerk van de wijkgemeente te coördineren en allen die daarin bezig zijn toe te rusten’’.
De zendingscommissie bestaat uit een voorzitter (Bart van den Brink), een secretaris (Margriet Wielink), een penningmeester (Bert Dekker) en een communicatie functionaris (Ria Boot).
Als commissieleden zijn we nauw betrokken bij het werk van de thuisfrontcommissies t.b.v. de door onze wijkgemeente uitgezonden mensen.

Taakgebieden

We onderscheiden in ons werk als zendingscommissie vier taakgebieden:

Diaconaat

Diaconaat

Diaconaat is: mensen in nood en mensen aan de rand van onze samenleving hulp bieden.

zie onderaan deze pagina de projecten van de diaconie.

Opdracht
Het diaconaat is niet zomaar ontstaan. Het is een opdracht van Christus die ons oproept Zijn voorbeeld te volgen. Hij kwam namelijk in deze wereld, niet om gediend te worden maar om te dienen. Zo zet iedereen, die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan, zich in voor het werk van Christus. Hij heeft immers zelf gezegd: “In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders heb gedaan, hebt gij het Mij gedaan”.

Mozaïekgroep

Mozaïekgroep

De naam Mozaïek geeft weer dat wij, mensen uit verschillende culturen, met onze eigen achtergrond een mooi mozaïek werk vormen.

Geschiedenis
Al enige jaren komen er zo nu en dan mensen uit een andere cultuur in onze gemeente. Vaak ging na verloop van tijd het contact verloren. In 2008 kwam er iemand in de kerk met een moslim achtergrond met de vraag: ‘Ik wil Jezus leren kennen, kunnen jullie mij helpen?’ Enige maanden later werd hij gedoopt. Vanaf toen kwamen er meer (ex) moslims in de gemeente en voelden we ons geroepen voor deze doelgroep meer te doen. Dat was o.a. de aanleiding voor de Mozaïekgroep die vanaf september 2010 georganiseerd zijn.

Kerk & Israël

Kerk & Israël

De commissie Kerk en Israël is een gezamenlijke commissie van de Adventkerk en de St. Joriskerk te Amersfoort.

Visie en doelstelling
De commissie stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de wortels van haar belijden: de onlosmakelijke verbondenheid met het door God uitverkoren volk Israël. Deze verbondenheid volgt uit de gemeenschap met Jezus Christus en de aan Israël geschonken verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, waarin wij mogen delen. Gods verbond en onze verbondenheid met Israël geldt in het verleden, in de toekomst en vooral in het heden. De commissie wil gestalte geven aan deze verbondenheid door vorming, bezinning, gebed, praktische betrokkenheid en vriendschappelijk contact.

"God tot Vriend te hebben is troostrijker dan de vriendschap van de hele wereld".
Maarten Luther

Zendingmedewerkers

Vanuit onze gemeente zijn verschillende mensen uitgezonden.

Stichting Gave
Vanuit de St. Jorisgemeente is een echtpaar uitgezonden om in Nederland te werken voor de jonge kerk van mensen die afkomstig zijn uit de Hoorn van Afrika. Het is een kwetsbare groep, die vanwege hun bekering worden bedreigd of uitgestoten. Om veiligheidsredenen kunnen we hier hun namen niet noemen. Ze werken voor Stichting Gave en zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van fondswerving via hun achterbancommissie. Voor meer informatie over hun werk kunt u contact opnemen met Coen van der Vliet, tel. 033-4723423.  Zij worden gesteund vanuit een achterban via een thuisfrontcommissie.
Zie voor meer info over Stichting Gave www.gave.nl
Oeganda

Nico en Inge van den Berge waren van 2005 tot 2016 door onze kerk uitgezonden naar de hoofdstad Kampala van het oostafrikaanse land Oeganda.

In 2007 startten Inge en Nico de Reformed Student Organisation (RSO), een organisatie voor universiteitsstudenten en sinds enkele jaren gaat veel tijd zitten in het Psalm Project Africa .

Met het Psalm Project Afrika willen Inge en Nico nog steeds een bijdrage leveren aan het lezen en zingen van psalmen in Afrikaanse kerken. Het zingen van psalmen is in bijna alle Afrikaanse kerken een onbekend fenomeen. Dat is jammer, want psalmen zijn een prachtige aanvulling op liederen die nu al worden gezongen. Elke emotie waarmee een christen in zijn leven wordt geconfronteerd, heeft een plek in de psalmen. Daarom is het goed wanneer Afrikanen psalmen zingen in hun eigen muzikale moedertaal. Het Psalm Project Africa zoekt naar traditionele Afrikaanse ritmes en melodieën voor psalmen. De psalmteksten worden direct vanuit de Bijbel op die ritmes en melodieën gezet. Er is inmiddels  CD’s  uitgegeven die ook in Nederland te koop is. De CD ligt in steeds meer christelijke boekhandels. De CD kost 12,50 + eventuele verzendkosten. Vijf van de twintig psalmen van de CD zijn te beluisteren op https://soundcloud.com/nico-van-den-berge.

 klik hier voor een filmpje over psalm 104

Praag

In maart 2013 zijn Leendert en Nelleke Wolters met hun kinderen Jesse en Chaja vanuit de wijkgemeente St. Joriskerk als zendingsarbeiders van de GZB uitgezonden naar Praag om toe te rusten voor hun plek als christen in de samenleving. Zij worden gesteund door de GZB, die verwacht dat via de thuisfrontcommissie een aanzienlijk deel van hun kosten door de achterban wordt betaald.

Klik hier voor hun website

Centraal-Azië

Tussen Rusland, China, Turkije en Iran ligt een gebied dat bekend staat onder de naam Centraal-Azië. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 zijn de zogenaamde ‘Stan’-landen, zoals Kazachstan, Oezbekistan, Kirgistan, Tadzjikistan en Turkmenistan zelfstandige republieken geworden. Bijzondere landen met een bijzondere geschiedenis. In de middeleeuwen liep hier al de bekende zijderoute van China naar Europa. Vanaf de onafhankelijkheid hebben al deze landen zich verschillend ontwikkeld, maar overal is de invloed van het communisme nog merkbaar. Daarnaast speelt de islam een grote rol in het openbare leven van deze landen. Vanwege de veiligheid kunnen we het land waar we aan de slag gaan niet noemen.

Daklozen

Zoals in veel steden zijn er in de steden in Centraal-Azië heel wat daklozen. Velen van hen lijden onder de gevolgen van alcoholverslaving en zijn lichamelijk erg ziek. Veelal sterven zij uiteindelijk op straat. Naast een dagopvang voor deze doelgroep is er sinds kort ook een hospice. In het project zal de lokale staf getraind worden in palliatieve zorg, een specialisme dat in deze regio nog onbekend is.

De thuisfrontcommissie, die het contact tussen de achterban en de werkers in Centraal-Azië warm houdt, is te bereiken via het volgende e-mailadres: tfcriekpeter@gmail.com

Van rechts naar links:

Corné Verheul (fondsenwerving), Sander Luitwieler (voorzitter), Inge Geurs (penningmeester en fondsenwerving), Janneke Verhoef (gebedscoördinator), Christa Eigenraam (contactpersoon vanuit Hospice Dôme) en Anneke Verhoeven (PR).

Diaconale projecten

De Herberg

“De Herberg” is een huis voor mensen die een poosje thuis weg moeten, omdat zorgen of problemen hun te zwaar geworden zijn. Het is dan fijn als je er een poosje tussen uit kan om wat kracht op te doen en op verhaal te komen. In “de Herberg” – op locatie “De Pietersberg” in Oosterbeek – doet een kleine staf van beroepskrachten bijgestaan door een grote groep vrijwilligers er alles aan om de gasten te helpen een zeker evenwicht in hun leven terug te vinden.
Dat gebeurt door persoonlijke gesprekken en in bijbelgesprekskringen. Het dagritme – op tijd opstaan, samen eten, samen licht huishoudelijk werk doen – helpt om weer in balans te komen. De activiteitenbegeleidster zorgt voor creatieve bezigheden en een aantal avondprogramma’s maar er is ook voldoende vrije tijd, die ieder voor zichzelf kan invullen. Een gast kan maximaal 6 weken in “de Herberg” blijven.
Men betaalt een bijdrage in de verblijfskosten maar wanneer dat een probleem is, wordt er een oplossing gezocht. “De Herberg” is niet bedoeld voor mensen die psychiatrische behandeling nodig hebben, verslaafd zijn aan drank of drugs, of om andere redenen therapie nodig hebben. Deze mensen worden dan ook doorverwezen naar andere instanties.
Wanneer u iemand kent waarvan u denkt dat hij / zij in aanmerking komt voor een verblijf in “de Herberg”, of als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de diaconie
Zij verzorgen eventuele intakegesprekken en begeleiden de verblijfsperiode.

Diaconale dag

Eén keer per jaar worden er klussen in de stad opgeknapt door een groep gemeenteleden olv de diaconie.

SchuldHulpMaatjes

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Amersfoort is SchuldHulpMaatje gestart. Het is een landelijk project dat door kerkelijke organisaties en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in het leven is geroepen. Eén van de participanten in Amersfoort is de diaconie van de PGA. en zo ook van onze wijkgemeente
Vrijwilligers (maatjes) fungeren als vraagbaak en wegwijzer voor mensen die in financiële problemen dreigen te komen of al zitten. Maatjes worden opgeleid en gecertificeerd om samen met de hulpvrager een budgetanalyse te maken die inzicht geeft in de situatie.

Vakantiegeld delen

Veel gemeenteleden staan een deel van hun vakantiegeld af om mensen die het financieel minder hebben óók een vakantie te geven.

Kerk met stip

Sinds 2010 is de St. Joriskerk een Kerk met Stip. Een stip op een boerderij was voor daklozen een teken voor gastvrijheid. Als St. Joriskerk willen we graag deze mensen gastvrij in onze gemeente ontvangen. Er zijn ook mensen die een geestelijke dakloosheid ervaren. Ze hebben bijvoorbeeld God (opnieuw) leren kennen in gevangenschap en ontdekten de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg blijkt dat ze na hun straf zelden aansluiting vinden bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaakten. Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Een groep vrijwilligers van de St. Joriskerk heeft daarom contacten met een TBS kliniek en woont daar elke maand een dienst bij. Ook zijn er persoonlijke contacten met gedetineerden. Doordat onze vrijwilligers nu al investeren in een band met gedetineerden, hopen we dat in de (soms nabije) toekomst de muren van de St. Joriskerk, in plaats van een obstakel, geborgenheid voor hen zullen geven.

Rekeningnummers

Alle rekeningnummers op een rijtje:

Doel, rekeningnummer en ten name van:

  • Wijkkas: NL47INGB0003686241  – tnv Wijkpenn.St.Joriskerk
  • Collectebonnen:  NL34INGB0005804664 – tnv Prot. Gem. Collectebonnen ovm de door u gewenste bonnen (zie de website)
  • Wijkdiaconie: NL02SNSB0951474480  – tnv Wijkr. diakenen St.Joris
  • Centrale Diaconie: NL20INGB0000139631  – tnv Diaconie Protestantse Gem
  • Joris Dichtbij, Amersfoort:   NL84INGB 0004507650 – tnv HVD

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X