Feestdagen

Waarom? Wanneer? Hoe?

Het christendom kent naast het kalenderjaar (zoals we dat allemaal kennen) ook het kerkelijk jaar. Deze twee ‘agenda’s’ verschillen op een belangrijk punt: het kerkelijk jaar begint niet – zoals het kalenderjaar – op 1 januari, maar op de eerste zondag van Advent, in het najaar. In de loop van het kerkelijk jaar vieren we een aantal feestdagen. Op deze dagen staan we stil bij een aantal belangrijke momenten uit en rond het leven van Jezus.  Deze kernmomenten noemen we de heilsfeiten, feiten van heil, van redding, waarbij heel duidelijk het verlossende werk van Jezus naar voren komt.
Aan deze heilsfeiten geven we extra aandacht op de volgende christelijke feestdagen, waarop we ook als gemeente samenkomen in de kerk.

Naast deze heilsfeiten is er een feest waar we op wachten en vol verlangen naar uitzien: de terugkomst van Jezus op de aarde!

Advent

Met Advent bedoelen we de periode voorafgaand aan het Kerstfeest. Vier weken lang staan we, vanaf de vierde zondag vóór Kerst,  ook in de zondagse kerkdiensten, stil bij het uitzien naar de komst van Jezus.
‘Advent’ betekent: Hij komt! Daarmee bedoelen we: Jezus komt! De door God beloofde redder van de wereld komt! Waar we kunnen lezen dat God redding belooft? Bijvoorbeeld in Jesaja 9: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.’ Met dat licht wordt Jezus Christus bedoeld, Die het later ook zelf zal zeggen: ‘Ik ben het licht van de wereld!’ (Joh. 8:12).

Kerst

Op het Kerstfeest denken we aan de geboorte van Jezus. Hij kwam in deze wereld. God doet wat Hij belooft! Hij had de wereld zó lief dat Hij Zijn enige Zoon gaf om de wereld te redden en hen die in Hem geloven het eeuwige leven te geven (Joh. 3:16). U kunt er meer van lezen in bijvoorbeeld Lukas 2. Met Kerst geven we elkaar vaak cadeaus, maar dit is wel het allermooiste geschenk wat er is: God gaf Zijn Zoon als verlosser van de wereld. Jezus Christus kwam om de mensheid te verlossen van zonde en ongerechtigheid. Hij wilde in onze plaats de straf op de zonde dragen. Wat een geschenk!

Lijdenstijd

In de Lijdenstijd, zoals we de zeven weken vóór Pasen noemen, denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Op de zondagen, maar in de laatste week vóór Pasen ook op andere momenten komen we als gemeente samen in de Sint Joriskerk.  Tijdens Zijn leven op aarde heeft Jezus onnoemelijk veel geleden. Hij deed de wil van Zijn Vader in de hemel, maar dat kwam Hem duur te staan! Toch schrok Hij er niet voor terug om Zijn levensweg, die een lijdensweg was, te gaan. Om zó in onze plaats de straf van God te dragen. En door zó intens te lijden, nam Hij de straf van God op Zich, die wij verdienden. Daarom is er voor ons redding; de prijs is betaald!

Goede vrijdag

De lijdensweg van Jezus bereikte de climax op de vrijdag vóór Pasen: Hij werd gekruisigd op Golgotha, vlakbij Jeruzalem. Eenzaam leed Hij aan het kruis, zelfs door Zijn Vader verlaten. Hij offerde Zichzelf letterlijk op.
In het Oude Testament lezen we over de offerdienst in de tempel ten tijde van het oude Israël.  Toen werden dieren geofferd om de relatie met God in de hemel weer goed te maken. Al deze offers wezen vooruit naar hét offer op Golgotha: Jezus, die Zichzelf overgaf in onze plaats!
Hoewel dus het lijden en sterven van Jezus op deze dag centraal staat, spreekt de Kerk toch van ‘Goede’ Vrijdag: Hij leed immers om het goed te maken voor ons!

De zeven laatste woorden die Jezus volgens de evangeliën sprak zijn:

  • “Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.” – Lukas 23:34
  • “Waarlijk, ik zeg jullie, heden zullen jullie met mij in het paradijs zijn.” – Lukas 23 :43
  • “Vrouw, hier is je zoon….Hier is je moeder” – Johannes 19:26-27
  • “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” (Mijn God, Mijn God, waarom heb je mij verlaten?) –  Markus 15:34
  • “Mij dorst” – Johannes 19:28
  • “Het is volbracht” – Johannes 19:30
  • “Vader in uw handen beveel ik mijn geest” – Lukas 23:46

Pasen

Hét feest voor de christenen is Pasen.
Jezus heeft geleden, is gestorven, maar ook opgestaan uit de dood! Hij overwon het lijden en de dood, dááraan herinnert ieder Paasfeest.  Zoals de Joden het Pascha vieren en stilstaan bij de bevrijding uit de slavendienst in Egypte, vieren christenen op dit feest de bevrijding uit de macht van de zonde en de dood. Met Pasen stond Jezus op en is er een nieuw begin gemaakt: door de dood naar het leven. Zoals op Pasen eens voor Jezus het nieuwe leven aanbrak, zal dat ook zo zijn voor mensen die Hem liefhebben: door de dood naar het leven: altijd bij Hem!

Hemelvaart

Veertig dagen na Zijn opstanding ging Jezus naar de hemel. De periode van veertig dagen wordt genoemd in het boek Handelingen. Zijn discipelen waren bij de Hemelvaart aanwezig. Jezus beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te troosten.

In de hemel zit Jezus ook nu nog aan de rechterhand van God. Daar bidt hij voor de gelovigen, daar pleit Hij voor hen bij Zijn Vader. Jezus heeft immers de schuld betaald! Daarom kan hij als geen ander als advocaat optreden voor mensen die bij de Vader in de schuld staan. De straf die aan de mensen opgelegd is, heeft Hij op Zich genomen. Eens komt Jezus terug naar deze wereld. Iedereen zal Hem zien. Zijn volgelingen zullen bij Hem mogen zijn, degenen die hem niet volgen en liefhebben, zullen in de totale Godverlatenheid terechtkomen: daar zal geen spoor van liefde meer zijn.

Pinksteren

Jezus had beloofd de Heilige Geest te sturen om Zijn volgelingen te helpen en te troosten. Op Pinksteren gebeurde dat: tien dagen na Jezus’ hemelvaart hoorde iedereen in Jeruzalem het Evangelie in Zijn eigen taal; drieduizend mensen geloofden in de God van de Bijbel.  Jezus had het beloofd en hield Zijn woord: de Heilige Geest werd uitgestort. Door deze Heilige Geest leren wij tot op vandaag wie Jezus is. Door deze Geest leren wij Hem nodig te krijgen. En door deze zelfde Geest leren wij uitzien naar Jezus’ wederkomst.
Wij geloven! En uit dat geloof leven wij en verwachten wij Jezus terug op aarde om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te geven waar geen ongerechtigheid meer zijn zal.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken