Geloof

Als christenen geloven wij dat:

  • God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en om in relatie met Hem te leven.
  • Wij gevallen zijn (Adam en Eva die van de verboden vrucht aten) en de neiging hebben het kwade te doen.
  • Daardoor de dood in de wereld gekomen is.
  • Dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd heeft om de straf voor onze zonden te dragen door te sterven én op te staan.
  • Jezus zo de dood overwonnen heeft
  • Dat er vergeving van zonden is en een eeuwig leven.
  • Wij door de Heilige Geest geleid worden.
  • Het christelijk geloof is niet slechts een kwestie van veel lezen en dan de logische conclusie trekken.
  • Het is een waarheid die je kan ervaren.

Apostolische geloofsbelijdenis

Deze geloofsbelijdenis wordt ook wel de 12 artikelen genoemd:

  1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
  2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
  3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
  4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
  5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
  6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
  7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
  8. Ik geloof in de Heilige Geest.
  9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
  10. vergeving van de zonden;
  11. opstanding van het vlees;
  12. en een eeuwig leven.

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.

Amen

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Al wie behouden wil worden, moet voor alles het algemeen geloof vasthouden; als iemand dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal hij ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereren, zonder de Personen te vermengen of het wezen te delen. Want de Persoon van de Vader en die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn van elkaar onderscheiden, maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één goddelijkheid, gelijke heerlijkheid, dezelfde eeuwige majesteit. Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest. Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest; eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.

En toch zijn Zij niet drie eeuwigen, maar één eeuwige;
zoals Zij niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig; en toch zijn Zij niet drie almachtigen, maar één almachtige.
Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God; en toch zijn Zij niet drie Goden, maar één God.

Zo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here;
en toch zijn Zij niet drie Heren, maar één Here. Want zoals de christelijke waarheid ons noodzaakt elke Persoon afzonderlijk als God en als Here te belijden, zo belet het algemeen geloof ons van drie Goden of Heren te spreken. De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht.

De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van hen uit. Eén Vader dus, niet drie Vaders; één Zoon, niet drie Zonen; één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze Drieéenheid is geen sprake van eerder of later, noch van meer of minder, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid. Daarom moet, zoals reeds gezegd werd, in alle opzichten zowel de Eenheid in de Drieheid als de Drieheid in de Eenheid vereerd worden. Wie dus behouden wil worden, moet wat betreft de Drieëenheid deze overtuiging hebben. Maar het is voor zijn eeuwig behoud noodzakelijk dat hij ook de vleeswording van onze Here Jezus Christus oprecht gelooft. Het ware geloof is nu, dat wij geloven en belijden, dat onze Here Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. God is Hij uit het wezen van de Vader, voortgebracht voor de tijden, en mens is Hij uit het wezen van zijn moeder, geboren in de tijd; volkomen God en volkomen mens, met een menselijke ziel en een menselijk lichaam; gelijk aan de Vader naar zijn goddelijke natuur, minder dan de Vader naar zijn menselijke natuur. En hoewel Hij God en mens is, is Hij toch niet twee, maar één Christus. Eén is Hij, echter niet doordat zijn goddelijke natuur in de menselijke veranderde, maar doordat Hij als God de menselijke natuur aannam.
Eén is Hij, volstrekt niet door vermenging van naturen, maar door eenheid van Persoon. Want zoals ziel en lichaam één mens zijn, zo zijn God en mens één Christus. Hij heeft geleden voor ons behoud, is neergedaald in de hel en op de derde dag opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij zijn komst zullen alle mensen opstaan met hun lichaam en zij zullen rekenschap afleggen van hun daden. En zij die het goede gedaan hebben, zullen het eeuwige leven ingaan, maar zij die het kwade gedaan hebben, het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, zal niet behouden kunnen worden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken